Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 98, hệ tập trung năm 2022
Ngày đăng 19/05/2022 | 02:26  | View count: 13880

Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 98, hệ tập trung năm 2022 (đối với đồng chí Trần Thị Bạch Vân)

Quyết định đính kèm theo