Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 84, hệ tập trung năm 2021
cms-publish-date 02/04/2021 | 11:26  | cms-view-count: 30999

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 84, hệ tập trung năm 2021

Quyết định đính kèm