Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử Công chức tham gia bồi dưỡng quản lý cấp phòng
Ngày đăng 29/09/2020 | 08:09  | View count: 23446

Ngày 28/9/2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 61/QĐ-VPUBND về việc c công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2020 đối với 06 đồng chí của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định đính kèm

Tăng Đăng Sáu