Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong quý III năm 2020
Ngày đăng 18/09/2020 | 15:07  | View count: 2623

Ngày 18 tháng 9 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 809/BC-VPUBND về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong quý III năm 2020

Báo cáo đính kèm