Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Điều động công chức đối với ông Võ Thái Lâm
Ngày đăng 17/07/2020 | 08:52  | View count: 2023

Ngày 16 tháng 7 năm 2020 Chánh Văn phòng ký Quyết định điều động công chức đối với ông Võ Thái Lâm - Chuyên viên phòng Ngoại vụ đến nhận nhiệm vụ Chuyên viên phòng Nội chính - Kiểm soát TTHC.

Quyết định kèm theo