Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong quý II năm 2020
Ngày đăng 15/06/2020 | 15:04  | View count: 2359

Ngày 15 tháng 6 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 509/BC-VPUBND về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong quý II năm 2020

Báo cáo đính kèm