Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 26/05/2020 | 10:53  | View count: 2682

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh. Qua đó, Văn phòng UBND tỉnh hiện có 09 phòng đơn vị thuộc Văn phòng, gồm:

Đơn vị hành chính (có 07 phòng, đơn vị)
1. Phòng Kinh tế - Tổng hợp;
2. Phòng Kinh tế ngành;
3. Phòng Khoa giáo - Văn xã;
4. Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính;
5. Phòng Hành chính - Quản trị;
6. Phòng Ngoại vụ;
7. Ban Tiếp công dân tỉnh.
Đơn vị hành chính đặc thù: (có 01 phòng, đơn vị)
8. Trung tâm Hành chính công.
Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: (có 01 phòng, đơn vị)
9. Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Quyết định kèm theo