Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng
Ngày đăng 26/05/2020 | 10:34  | View count: 2850

Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông;

Phòng Hành chính - Quản trị đã tham mưu dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.

Để dự thảo Quyết định được sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, đơn vị, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, tránh việc bỏ sót và chồng chéo nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ có tính giao thoa. Phòng Hành chính - Quản trị đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng tham gia góp ý kiến đối với dự thảo, trong đó, đề nghị tập trung các vấn đề sau:

- Những nhiệm vụ còn thiếu chưa được đề cập trong dự thảo mà xét thấy thuộc nhiệm vụ của phòng, đơn vị thì đề nghị bổ sung vào dự thảo.

- Những nhiệm đã đề cập trong dự thảo nhưng không đúng với nhiệm vụ của phòng, đơn vị thì đề nghị nêu rõ và đề xuất chuyển cho phòng, đơn vị nào là phù hợp.

- Những nhiệm vụ mang tính giao thoa giữa các phòng thì đề nghị nêu rõ giao cho đơn vị nào xử lý chính và đơn vị nào phối hợp xử lý.

Quyết định chức năng, nhiệm vụ đính kèm theo