Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức cuộc họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn
Ngày đăng 26/05/2020 | 10:09  | View count: 162463

Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn 6 tháng đầu năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên  Văn phòng.