Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020
Ngày đăng 10/08/2020 | 10:09  | View count: 3481

           Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020; Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

          1. Giao các phòng, đơn vị được phân công chủ trì tại phụ lục kèm theo chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về phòng Hành chính - Quản trị để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

          2. Các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với phòng, đơn vị chủ trì để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch nêu trên.

      Đính kèm theo Công văn chỉ đạo