Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Điều chuyển biên chế công chức năm 2020
Ngày đăng 18/08/2020 | 09:12  | View count: 2505

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc điều chuyển biên chế công chức năm 2020, trong đó Văn phòng UBND tỉnh có: 73 biên chế (từ 75 biên chế giảm đi 02 biên chế).

Quyết định đính kèm