Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 18/09/2020 | 23:09  | View count: 1225

Ngày 18 tháng 9 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh dã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định đinh kèm