Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2020
Ngày đăng 18/09/2020 | 22:26  | View count: 1975

Ngày 18 tháng 9 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 813/BC-VPUBND báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2020  

Báo cáo đính kèm