Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021
cms-publish-date 13/11/2020 | 08:21  | cms-view-count: 11278

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 991/VPUBND-HCQT về kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

Kế hoạch đính kèm