Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Phối hợp tuyên truyền cẩm nang chuyển đổi số
Ngày đăng 06/10/2020 | 16:15  | View count: 280

Triển khai thực hiện Công văn số 1042/STTTT-CNTT ngày 06/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tuyên truyền cẩm nang chuyển đổi số

Công văn đính kèm