Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7
Ngày đăng 06/08/2020 | 10:24  | View count: 3770

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 7

Quyết định đính kèm