Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100, hệ tập trung năm 2022
cms-publish-date 04/07/2022 | 02:30  | cms-view-count: 8927

Ngày 04 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100, hệ tập trung năm 2022 (đối với 03 đồng chí: Thái Thị My, Pham Thị Dung và Đỗ Thị Diễm My)

Quyết định đính kèm theo