Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100, hệ tập trung năm 2022
Ngày đăng 04/07/2022 | 14:30  | View count: 13807

Ngày 04 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 100, hệ tập trung năm 2022 (đối với 03 đồng chí: Thái Thị My, Pham Thị Dung và Đỗ Thị Diễm My)

Quyết định đính kèm theo