Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 04/QĐ-VPUBND phê duyệt đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 16/01/2024 Nguyễn Trung Hiếu
2 99/QĐ-VPUBND bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 27/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu
3 93/QĐ-VPUBND giao biên chế công chức, biên chế viên chức năm 2023 23/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu
4 1479/BC-VPUBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Quyết định số1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 13/11/2023 Nghiêm Đình Hiếu
5 88/QĐ-VPUBND điều động công chức 09/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu
6 71/QĐ-VPUBND việc điều động công chức 22/08/2023 Nguyễn Trung Hiếu
7 1006/TTr-VPUBND đề nghị bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Văn phòng UBND tỉnh 10/08/2023 Nguyễn Trung Hiếu
8 54/QĐ-VPUBND điều động công chức 10/07/2023 Nguyễn Trung Hiếu
9 17/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
10 16/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
11 12/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
12 13/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
13 15/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
14 14/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
15 09/QĐ-VPUBND điều động công chức 22/02/2023 Nguyễn Trung Hiếu
16 06/QĐ-VPUBND bổ nhiệm viên chức 21/02/2023 Nguyễn Trung Hiếu
17 08/QĐ-VPUBND bổ nhiệm viên chức 21/02/2023 Nguyễn Trung Hiếu
18 07/QĐ-VPUBND  bổ nhiệm viên chức 21/02/2023 Nguyễn Trung Hiếu
19 131/QĐ-VPUBND điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh 20/12/2022 Trần Văn Diêu
20 130/QĐ-VPUBND Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 10/12/2022 Trần Văn Diêu