Tin Cải cách hành chính

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2020
Ngày đăng 30/12/2019 | 08:29  | View count: 2256

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2020. Trong đó giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước cho Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 là: 75 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2019.

Quyết định đính kèm