Tin Cải cách hành chính

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ngày đăng 19/01/2022 | 09:16  | View count: 25552

Triển khai công tác tổng kết đánh giá cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đồng thời đã thảo luận thông qua và Ban hành báo cáo số 63/BC-VPUBND ngày 19/01/2022 về việc đánh giá tình hình thực hiện công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Báo cáo đính kèm