Tin Cải cách hành chính

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quý III năm 2021
Ngày đăng 16/09/2021 | 16:36  | View count: 15223

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND ban hành Công văn số 1086/VPUBND-HCQT về việc báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật Quý III năm 2021

Công văn đính kèm