Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
Ngày đăng 19/04/2021 | 08:29  | View count: 13674

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 382/KH-VPUBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021

Kế hoạch đính kèm