Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 09/04/2021 | 16:16  | View count: 21669

Ngày 09 tháng 4 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 353/KH-VPUBND về công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm