Tin Cải cách hành chính

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2020
Ngày đăng 01/04/2021 | 08:08  | View count: 3578

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2021 về việc công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2020

Hồ sơ đính kèm gồm:
1. Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2020;
2. Báo cáo tóm tắt đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2020;
3. Kết quả xếp hạng DDCI Đắk Nông 2020;
4. Công văn Triển khai của Sở KHĐT