Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
cms-publish-date 19/04/2021 | 08:29  | cms-view-count: 12413

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 382/KH-VPUBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021

Kế hoạch đính kèm

 

Thông Báo

Lịch tiếp công dân