Tin Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) năm 2021-2022
Ngày đăng 07/09/2021 | 08:05  | View count: 3989

Ngày 06 tháng 9 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 1021/BC-VPUBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) năm 2021-2022

Báo cáo đính kèm