Tin nổi bật

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018
Ngày đăng 06/01/2019 | 12:47  | View count: 246291

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Ngày 04/01/2019 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-VPUBND về việc Tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho 08 tập thể và 61 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen cho 08 tập thể và 61 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018.

 - 08 tập thể gồm:

1. Phòng Kinh tế - Kế hoạch;

2. Phòng Tổng hợp;

3. Phòng Công nghiệp - Xây dựng;

4. Phòng Nội chính;

5. Phòng Hành chính - Quản trị;

6. Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính;

7. Cổng Thông tin điện tử;

8. Ban Tiếp công dân.[

 Cá nhân gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trần Văn Diêu - Phó Chánh Văn phòng

2. Lê Tuấn Đốc - Trưởng phòng KT-KH

3. Vũ Văn Vinh - Phó Trưởng phòng KT-KH

4. Bùi Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng KT-KH

5. Nguyễn Trung Trực - Phó phụ trách phòng TH

6. Trần Như Hùng - Phó Trưởng phòng TH

7. Đinh Hải Định - Chuyên viên phòng TH

8. Thạch Cảnh Tịnh - Trưởng phòng CNXD

9. Đào Huy Trung -  Phó Trưởng phòng CNXD

10. Hoàng Văn Huấn - Trưởng phòng NN&PTNT

11. Trần Thị Hà - Phó Trưởng phòng NN&PTNT

12. Nguyễn Trọng Thường - Phó Trưởng phòng NN&PTNT

13. Lê Văn Thiếu - Chuyên viên phòng NN&PTNT

14. Lê Văn Thanh - Chuyên viên phòng NN&PTNT

15. Trần Thanh Tài - Trưởng phòng NC

16. Vũ Thị Hồng Loan - Phó Trưởng phòng NC

17. Lê Hữu Phương - Phó Trưởng phòng NC

18. Nguyễn Thị Hồng Quí - Phó Trưởng phòng KG-VX

19. Nguyễn Thị Thu Hà - Chuyên viên phòng KG-VX

20. Lương Sơn Bá - Phó Ban Tiếp công dân

21. Hoàng Thị Hiền - Phó phòng TH, Ban TCD

22. Lưu Văn Kính - Bảo vệ Ban Tiếp công dân

23. Hồ Thị Lệ Quyên - Nhân viên Ban Tiếp công dân

24. Nguyễn Thị Yến Nhi - Chuyên viên phòng KSTTHC

25. Nguyễn Thị Thanh - Chuyên viên phòng KSTTHC

26. Đậu Thị Hương - Phó Trưởng phòng HC-QT

27. Ngô Thị Bình - Thủ quỹ, Tổ trưởng Tổ Văn thư

28. Huỳnh Thị Mỹ Quyên - Chuyên viên phòng HC-QT

29. Nguyễn Thị Thủy - Chuyên viên phòng HC-QT

30. Trần Văn Bốn - Chuyên viên phòng HC-QT

31. Nguyễn Trung Kiên - Kế toán

32. Võ Đình Tuấn - Nhân viên lái xe

33. Phan Công Đệ - Nhân viên lái xe

34. Vũ Thái Nam - Nhân viên lái xe

35. Đinh Minh Hoa - Nhân viên lái xe

36. Trịnh Xuân Hai - Nhân viên lái xe

37. Nguyễn Viết Cương - Nhân viên lái xe

38. Nguyễn Thị Hoài - Nhân viên phục vụ

39. Nguyễn Thị Bình - Nhân viên phục vụ

40. Trương Thị Thanh - Nhân viên phục vụ

41. Hoàng Thị Hảo - Nhân viên phục vụ

42. Lê Trần Thanh Nguyên - Nhân viên phòng HC-QT

43. Trần Thị Ánh - Trưởng phòng, Phụ trách Cổng thông tin điện tử

44. Nguyễn Thị Minh Liễu - Viên chức Cổng thông tin điện tử

45. Nguyễn Văn Chinh - Viên chức Cổng thông tin điện tử

46. Nguyễn Vinh Quang - Viên chức Cổng thông tin điện tử

47. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Viên chức Cổng thông tin điện tử

48. Ngân Thanh Hải - Trưởng phòng HC-TH, TTHCC

49. Tăng Đăng Sáu - Phó phòng HC-TH, TTHCC

50. Đỗ Thị Diễm My - Chuyên viên TTHCC

51. Phạm Thị Dung - Chuyên viên TTHCC

52. Phạm Thị Liễu - Viên chức, Trung tâm HCC

53. Nguyễn Thị Thu Hiền - Viên chức, Trung tâm HCC

54. Ngô Thị Phương - Viên chức, Trung tâm HCC

55. Thái Thị My - Viên chức, Trung tâm HCC

56. Hồ Thị Ngọc Tâm - Viên chức, Trung tâm HCC

57. Cao Thị Thùy Mai - Viên chức, Trung tâm HCC

58. Nguyễn Thị Hoa - Viên chức, Trung tâm HCC

59. Nguyễn Thị Bé Ngoan - Viên chức, Trung tâm HCC

60. Phan Thị Liễu - Viên chức, Trung tâm HCC

61. Đinh Thị Vân - Viên chức, Trung tâm HCC

Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng hàng năm của cơ quan; mức tiền thưởng kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều 68, 69, 73, mục 2, chương VI, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

 Quyết định có hiệu lực kể 04/01/2019./.

TB