Hoạt động Đảng, đoàn thể

Kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 24/02/2022 | 15:36  | View count: 520

Ngày 24 tháng 02 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số
 09-QĐ/ĐUVP về việc kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 

Quyết định đính kèm

Quyết định điều chỉnh bổ sung