Hoạt động Đảng, đoàn thể

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
Ngày đăng 23/03/2021 | 10:12  | View count: 4674

Triển khai thực hiện Công văn số 95-CV/VPTW ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 38-CV/ĐUVP về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Công văn đính kèm