Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 04/QĐ-VPUBND phê duyệt đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 16/01/2024 Nguyễn Trung Hiếu
2 116/QĐ-VPUBND Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông 31/12/2023 Nguyễn Trung Hiếu
3 1613/BC-VPUBND Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2023 06/12/2023 Nguyễn Trung Hiếu
4 1592/BC-VPUBND Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công tại Văn phòng UBND tỉnh quản lý 01/12/2023 Nguyễn Trung Hiếu
5 99/QĐ-VPUBND bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 27/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu
6 94a/QĐ-VPUBND Công khai bổ sung dự toàn ngân sách nhà nước năm 2023 23/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu
7 93/QĐ-VPUBND giao biên chế công chức, biên chế viên chức năm 2023 23/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu
8 1512/VPUBND-HCQT Báo cáo kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước kỳ 2019-2023 17/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu
9 1479/BC-VPUBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Quyết định số1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 13/11/2023 Nghiêm Đình Hiếu
10 88/QĐ-VPUBND điều động công chức 09/11/2023 Nguyễn Trung Hiếu
11 71/QĐ-VPUBND việc điều động công chức 22/08/2023 Nguyễn Trung Hiếu
12 1006/TTr-VPUBND đề nghị bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Văn phòng UBND tỉnh 10/08/2023 Nguyễn Trung Hiếu
13 54/QĐ-VPUBND điều động công chức 10/07/2023 Nguyễn Trung Hiếu
14 40a/QĐ-VPUBND Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 24/06/2023 Trần Văn Diêu
15 518/KH-VPUBND Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Văn phòng UBND tỉnh 26/04/2023 Trần Văn Diêu
16 17/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
17 16/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
18 12/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
19 13/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu
20 15/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 22/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu