Tin hoạt động của Văn phòng

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày đăng 16/08/2022 | 10:05  | View count: 30570

Ngày 16 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Quyết định đính kèm