Tin hoạt động của Văn phòng

Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày đăng 11/08/2022 | 08:08  | View count: 30066

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 913/VPUBND-HCQT ngày 10 tháng 8 năm 2022 về việc triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Kế hoạch đính kèm