Tin hoạt động của Văn phòng

Triển khai Kế hoạch thí điểm phần mềm Thông tin điều hành của UBND tỉnh
Ngày đăng 29/07/2022 | 14:03  | View count: 30716

Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 826/KH-VPUBND về việc triển khai thí điểm phần mềm Thông tin điều hành của UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm