Tin Cải cách hành chính

Tổ chức “Cà phê doanh nhân” năm 2019
Ngày đăng 04/01/2019 | 15:34  | View count: 182088

Thực hiện Công văn số 5605/UBND-KTKH ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh. Ngày 28/12/2018, Hiệp hội Doanh nhân tỉnh ban hành Thông báo số 03/TB-HHDN ngày 28/12/2018 về việc tổ chức “Cà phê doanh nhân” năm 2019.

 Theo đó, từ ngày 01/01/2019 Hiệp hội Doanh nghiệp là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức Cà phê Doanh nhân.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các Doanh nghiệp có ý kiến, kiến nghị trước bằng văn bản (trước ngày Cà phê doanh nhân 2 ngày).

Nội dung ý kiến, kiến nghị gửi về địa chỉ:

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Số 25, đường Lê Lai, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Số điện thoại 02616.517.979

Email: hiephoidoanhnghiepdaknong@gmail.com

TB