Tin Cải cách hành chính

Tình hình 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy; 03 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh
Ngày đăng 07/11/2018 | 10:01  | View count: 4926

Ngày 02/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 1122/BC-VPUBND về Đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy; 03 năm thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính được cấp ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt được những kết quả nhất định trên cả 6 lĩnh vực trọng tâm của nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về việc Phối hợp trong hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

- Từ ngày 09/9/2016 đến nay, tại Trung tâm tiếp nhận 24762 hồ sơ (trong đó có 4749 hồ sơ trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 24358 hồ sơ, trong đó: đúng hạn 10965 hồ sơ (chiếm 45,02%); trước hạn 13252 hồ sơ (chiếm 54,41%); quá hạn 141 hồ sơ (chiếm 0,58%).

- Phối hợp với VNPT Đắk Nông và đơn vị sở hữu triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC, dự kiến hoàn thành và công bố trong tháng 6/2018. Phối hợp với Bưu điện Đắk Nông xây dựng lộ trình triển khai tiện ích Bưu điện đến hướng dẫn, tiếp nhận tại nhà đối với một số thủ tục hành chính khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai xây dựng Đề án đổi mới sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Chương trình hành động số 26-CTr/TU với tinh thần chủ động, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan. Thực hiện Kết luận số 322-KL/BCSĐ ngày 09/8/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 806/VPUBND-HCQT ngày 20/8/2018 về việc dự thảo Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Văn phòng UBND tỉnh.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng sử dụng hệ thống thư điện tử trong trao đổi công việc.

- Kết quả triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông của tỉnh (cấp tỉnh 344 TTHC, cấp huyện 94 TTHC, cấp xã 02 TTHC);

- Việc sử dụng chữ ký số trong phần mềm Văn phòng điện tử tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết quả sử dụng chữ ký số trực tiếp trên phần mềm Văn phòng điện tử do Ban cơ yếu Chính phủ cấp được cấp 22 chứng thư số cá nhân.

- Để thuận lợi cho người dân, tổ chức, từ ngày 01/7/2018 Trung tâm hành chính công tỉnh đã phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện giải quyết hoàn toàn bằng hồ sơ điện tử đối với 221 TTHC thông qua việc scan, sao chụp, đính kèm hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết dạng điện tử; hồ sơ giấy chỉ chuyển định kỳ 02-03 lần/tháng để lưu trữ, do đó góp phần rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và giảm chi phí vận chuyển hồ sơ giấy. Bên cạnh đó, tỉnh đã linh hoạt cho chủ trương tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC, theo đó ban hành danh mục đối với 103 TTHC được thực hiện vào ngày thứ 7 hàng tuần.

- Việc công khai, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị, Văn phòng đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-VPUBND ngày 01/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh, đã được triển khai nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước.

TB