Tin Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI năm 2018
Ngày đăng 19/11/2018 | 08:02  | View count: 2598

Ngày 14/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành báo cáo số 1166/BC-VPUBND về Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính được cấp ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt được những kết quả nhất định trên cả 6 lĩnh vực trọng tâm của nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Về cải cách thể chế: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về việc Phối hợp trong hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Về Cải cách thủ tục hành chính: Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đối với 169 TTHC trên địa bàn tỉnh, trong đó thời gian cắt giảm là từ  20% đến 50% so với thời gian quy định, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 504/KH-UBND ngày 26/9/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm soát thủ tục năm 2018. Kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, ban hành 52 Quyết định công bố danh mục TTHC với  tổng số 1.094 TTHC, bãi bỏ 180 TTHC. Các thủ tục sau khi công bố đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm hành chính công và Bộ phận và trả kết quả theo đúng quy định. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho công chức đầu mối kiểm soát TTHC và công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh (mỗi lớp có hơn 150 học viên tham gia). ban hành Kế hoạch số 504/KH-UBND ngày 26/9/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Về cải cách tổ chức bộ máy: Công tác quản lý cán bộ, công chức tiếp tục được đổi mới, trong năm 2018, Cấp ủy Đảng bộ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền rà soát, tham mưu sắp xếp, luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng vị trí công tác trong tình hình mới. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-VPUBND ngày 19/4/2018 về việc ban hành quy chế làm việc của VP UBND tỉnh trong đó 100% các phòng, đơn vị đã có bản phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng chuyên viên, công chức, viên chức trong phòng.

+ Thực hiện Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế đợt I năm 2018 của tỉnh Đắk Nông. Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện đúng theo số lượng 01 công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ theo chính sách tinh giản biên chế đối với công chức (tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

+ Thực hiện Kết luận số 322-KL/BCSĐ ngày 09/8/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 806/VPUBND-HCQT ngày 20/8/2018 về việc dự thảo Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Văn phòng UBND tỉnh theo đó đơn vị cấp giảm 03 phòng.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Ngày 28/9/2017 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 764/KH-VPUBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018 và Văn phòng đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Trong năm 2018 Văn phòng UBND tỉnh đã cử đi học Cao cấp lý luận chính trị: 06 trường hợp, trong đó: 03 hệ không tập trung và 03 hệ tập trung; Trung cấp lý luận chính trị: 02 trường hợp. Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh: Đối tượng 1: 01 trường hợp; Đối tượng 2: 01 trường hợp; Đối tượng 3: 04 trường hợp. Dân quân tự vệ: 09 trường hợp. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 05 trường hợp. Các lớp kỹ năng khác: 05.

+ Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Văn phòng cập nhật đầy đủ 100% thông tin CBCCVC trên hệ thống phần mềm thông tin quản lý CBCCVC của tỉnh. Thực hiện đúng quy định việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Về Cải cách tài chính công: Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Ngày 01/10/2018 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-VPUBND về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản của Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh sử dụng nguồn kinh phí tự chủ tiết kiệm được, cuối năm sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, căn cứ nguồn kinh phí tự chủ được giao và số kinh phí tự chủ đã sử dụng trong năm để xác định số kinh phí tự chủ tiết kiệm được.

          - Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước: Căn cứ vào Kế hoạch số 371/KH-VPUBND ngày 07/5/2018 về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018. Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành 90% kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Văn phòng.100% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử, 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử công vụ, 100% lãnh đạo Văn phòng sử dụng chứng thư số, chữ ký số trao đổi văn bản điện tử. Văn phòng thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin thuận tiện trong việc truy cập và khai thác thông tin tên trang thông tin điện tử của Văn phòng.

          + Văn phòng thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin thuận tiện trong việc truy cập và khai thác thông tin tên trang thông tin điện tử của Văn phòng.

          + Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, kiểm tra, hướng dẫn cập nhật hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử liên thông của tỉnh: Lên kế hoạch thanh kiểm tra, tập huấn cho các đơn vị về việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa điện tử liên thông, Hệ thống quản lý văn bản điều hành:  Kế hoạch số 530/KH-TCT ngày 14/6/2018 của Tổ Công tác 1678 về việc tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đối với 06 cơ quan, đơn vị.

TB