Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác CCHC, PAR INDEX PAPI Quý III năm 2022
cms-publish-date 12/09/2022 | 10:00  | cms-view-count: 510

Thực hiện Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2022; Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2022; Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 1031/BC-VPUBND ngày 07/9/2022 về kết quả thực hiện công tác CCHC, PAR INDEX, PAPI Quý III năm 2022.

Chi tiết Báo cáo tại đây

Thông Báo

Lịch tiếp công dân