Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031
cms-publish-date 11/08/2022 | 08:08  | cms-view-count: 27768

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 913/VPUBND-HCQT ngày 10 tháng 8 năm 2022 về việc triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Kế hoạch đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân