Tin Cải cách hành chính

Ban hành bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 03/06/2022 | 14:37  | View count: 33905

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 569/KH-VPUBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 về việc bổ sung Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022

Kế hoạch đính kèm theo