Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022
Ngày đăng 16/05/2022 | 10:03  | View count: 21413

Triển khai Công văn số 404/SKHCN-VP ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tuyên truyền Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh triển khai tuyên truyền một số nội dung cụ thể như sau:

Nội dung tuyên truyền của SKHCN đính kèm