Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả thực hiện Công tác cải cách hành chính, PAPI, PAR INDEX năm 2020
cms-publish-date 13/11/2020 | 04:24  | cms-view-count: 4229

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 988/BC-VPUBND báo cáo kết quả thực hiện Công tác cải cách hành chính, PAPI, PAR INDEX năm 2020

Báo cáo đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân