Tin Cải cách hành chính

Phân bổ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Ngày đăng 17/09/2020 | 08:58  | View count: 2313

Ngày 17 tháng 9 năm 2020 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-VPUBND về việc phân bổ công chức, viên chức số lượng người làm việc và hợp đồng lao 
trong các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

 Trong đó: 

1. Biên chế công chức:

- Trung tâm Hành chính công: 03 biên chế.

- Khối Văn phòng (gồm lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Các phòng chuyên môn, Ban Tiếp công dân và Cổng thông tin điện tử): 70 biên chế.

2. Số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc Văn phòng

- Trung tâm Hành chính công: 18.

- Cổng thông tin điện tử: 06.

3. Giao hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP:

- Trung tâm Hành chính công: 04.

- Khối Văn phòng (bao gồm Ban Tiếp Công dân): 18.

Quyết định đính kèm