Tin Cải cách hành chính

Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC nhà nước
Ngày đăng 09/10/2020 | 16:12  | View count: 1168

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liêu quan Tuyên truyền CCHC phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC nhà nước

Công văn chỉ đạo đính kèm