Hoạt động Đảng, đoàn thể

Kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế tại sau kết luận kiểm tra công tác dân chủ ở cơ sở
Publish date 12/07/2022 | 15:45  | View count: 48702

Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Đảng ủy Văn phòng ban hành Kế hoạch số 64-KH/ĐU về việc khắc phục một số tồn tại, hạn chế tại Thông báo số 1386-TB/ĐUK ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Kết luận số 1103-KL/ĐUK ngày 12/12/2021 của Đảng bộ Khối đối với Đảng ủy và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch đính kèm