Site Map

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4
cms-publish-date 11/05/2020 | 08:57  | cms-view-count: 19299

Để tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020 của Khối thi đua số 4.

Khối thi đua số 4 do Văn phòng UBND tỉnh làm Khối trưởng xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4

/documents/59723242/0/Ke+hoach+Khoi+thi+dua+so+4+nam+2020.pdf/877b3596-2e3f-491e-8005-80902f3b889d

Thông Báo