Tin nổi bật

Kế hoạch Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017
Ngày đăng 27/06/2017 | 16:33  | View count: 20818

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017.

Việc ban hành và triển khai Kế hoạch nhằm mục đích xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh, đầu tư thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động với chủ đề năm 2017 là "Nâng cao nghiệp vụ, quyết tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng".

Theo đó, mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 là tăng chỉ số PCI của tỉnh từ 3-5 bậc so với năm 2016; đồng thời cải thiện và nâng dần điểm số, thứ hạng PCI của tỉnh những năm tiếp theo nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá, xếp ở vị trí từ 40-50 trên 63 tỉnh/thành phố.

UBND tỉnh nêu rõ, để đạt được mục tiêu trên trong bối cảnh các địa phương khác cũng quyết liệt cải thiện chỉ số PCI thì trong thời gian đến đòi hỏi phải có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của những người đứng đầu, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và thống nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch đề ra.

Do đó, tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối cải thiện các chỉ số thành phần và từng chỉ tiêu trong chỉ số thành phần cho một số đơn vị, sở, ngành. Đơn vị được giao làm đầu mối cải thiện chỉ số thành phần có trách nhiệm đăng ký chỉ số mục tiêu hàng năm; các Sở, ngành còn lại chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao làm đầu mối để thực hiện các chỉ tiêu trong chỉ số.

Trên cơ sở những nội dung chủ yếu trong Kế hoạch hành động này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương. Đối với từng nhiệm vụ được giao phải phân công Lãnh đạo chỉ đạo, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2017 (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình. Công khai kết quả kiểm tra thủ tục hành chính, kết quả xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi những nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực thi công vụ.  

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động để cả hệ thống chính trị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch hành động này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Sam Nguyễn