Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
Ngày đăng 09/01/2023 | 16:07  | View count: 586

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-VPUBND ngày 06/01/2023 về cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh.

Giao phòng Hành chính - Quản trị là đầu mối tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

 

Kế hoạch kèm theo