Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Ban hành bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số tại Văn phòng UBND tỉnh
cms-publish-date 03/06/2022 | 02:37  | cms-view-count: 28700

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 569/KH-VPUBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 về việc bổ sung Kế hoạch số 321/KH-VPUBND ngày 31/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022

Kế hoạch đính kèm theo

Thông Báo

Lịch tiếp công dân