Tin Cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày đăng 08/01/2020 | 23:41  | View count: 1944

Ngày 08 tháng 01 năm 2020 Chánh Văn phòng đã ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-VPUBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Văn phòng.

Kế hoạch đính kèm