Sơ đồ trang thông tin

Tin tức sự kiện

Hệ thống văn bản

Dự án đầu tư mua sắm

Tin Cải cách hành chính

Điều chuyển biên chế công chức năm 2020
cms-publish-date 18/08/2020 | 09:12  | cms-view-count: 1929

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc điều chuyển biên chế công chức năm 2020, trong đó Văn phòng UBND tỉnh có: 73 biên chế (từ 75 biên chế giảm đi 02 biên chế).

Quyết định đính kèm

Thông Báo

Lịch tiếp công dân